वीरगंज उपमहानगरपालिकामा चुक्ता गर्नुपर्ने कर पुस मसान्त भित्र बुझाई चर्को जरिवाना तिर्नबाट बचौं

वीरगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा (सम्पति) भएका घरधनीहरुले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता घरजग्गा कर एवं एकिकृत सम्पतिकरमा १० प्रतिशत जरिवाना थप गरी असूली गर्दै आइरहेकोमा मिति २०७३ साल माघ १ गते देखि उक्त जरिवानामा वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने भएको हु“दा तोकिएको समयमै कर चुक्ता गरी चर्को जरिवाना तिर्नबाट बच्नु हुन सम्पूर्ण करदाताहरुलाई सूचित गरिन्छ । साथै नक्सा पास नगराई निर्माण भएका घरहरुको सम्बन्धमा पुरानै मापदण्ड अनुसार नकसा पास गर्ने म्याद २०७३ असोज मसान्त सम्म रहेकोमा उक्त म्यादलाई बढाएर अन्तिम पटकको लागि २०७३ साल पुस मसान्त सम्म थप गरिएकोले सो अवधि भित्र आ–आफ्नो घरको नक्सा नियमित गराउन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

यसरी नै उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न किसिमका व्यवसायहरु सञ्चालन गर्दै आउनु भएका व्यवसायीहरुले नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म व्यवसाय दर्ता नगराएका व्यवसायीहरुलाई अविलम्ब दर्ता गराउन र दर्ता गरी सकेका व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र नविकरण गराउनु हुन जानकारी गराईन्छ ।
राजस्व प्रशासन महाशाखा÷नक्सापास शाखा
वी.उ.म.न.पा.